Pallet 1 mặt 4 chiều nâng thông thường và 4 chiều nâng khóa chân

165.000